Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Onduline” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Tarafınızca e-mail yolu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yalnızca Şirketimizce göndermiş olduğunuz e-mailde belirtmiş olduğunuz konuda ve o konuyla kısıtlı olarak işlemektedir.

 

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz e-mail yazışmaları içerisinde geçen verileriniz açık rızanız olması halinde 3. Kişilerle ve Microsoft’un yurtdışında yer alan e-mail serverında saklanmak üzere yurtdışına aktarılmaktadır.

 

3- Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimize göndermiş olduğunuz e-mail vasıtasıyla ve KVKK’nın 5/1. ve 6/2. maddeleri uyarınca açık rızanız olması halinde ve 5/2. maddesi uyarınca sayılan hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

4- İlgili Kişinin KVKK’nın 11’inci Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak, [email protected] adresine kimliğinizi tespit edici belgeler e-mail olarak ya da Şirket merkezine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak da iletebilirsiniz. Talebinizin ve başvurunuz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.